top of page

Polska zachęta podatkowa
... na rzecz badań

Począwszy od 1 stycznia 2016r. polscy przedsiębiorcy, podatnicy CIT i PIT, mogą skorzystać z ulgi podatkowej w odniesieniu do wydatków na badania i rozwój (tak zwanej ulgi B+R).

 

W 2016 r. wysokość ulgi podatkowej na badania i rozwój wahała się od 10% do 30% tzw. kosztów kwalifikowalnych. W 2017 r. ulga ta wzrosła od 30% do 50% tych samych kosztów.


Rok 2018 rozpoczął nowy etap wspierania badań i rozwoju przez polski rząd: zakres kosztów kwalifikujących się do ulgi na badania i rozwój został znacznie rozszerzony, a poziom ewentualnego odliczenia podatkowego zwiększony do 100% kosztów kwalifikowanych, a nawet do 150% w przypadku podatników posiadających status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR).


W rezultacie, przedsiębiorstwo może dodatkowo odliczyć 190 złotych na każde 1000 złotych przeznaczone na badania i rozwój, (w przypadku Centrum Badawczo-Rozwojowego, kwota odliczenia może wynieść nawet 285 złotych).

Ulga podatkowa na badania i rozwój stanowi doskonałą dźwignię finansowania dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości oraz sektora, w którym działają.


Warunek skorzystania z tej dotacji? Prowadzenie projektów badawczych kwalifikujących się do ulgi, co często przedsiębiorstwa robią ... nie zdając sobie z tego sprawy.

Definicja badań branych pod uwagę przy kwalifikowaniu prac badawczych według polskich zasad, opiera się, podobnie jak we Francji, na zasadach ujętych w „Podręczniku Frascati" z 2015 roku,  wydanym przez OECD :

 • Badania podstawowe to prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy na temat podstaw zjawisk i obserwowalnych faktów, bez uwzględniania konkretnych zastosowań (publiczne lub uniwersyteckie laboratoria badawcze).

 • Badania stosowane to oryginalne badania podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy. Są one jednak ukierunkowane przede wszystkim na konkretny, praktyczny cel lub zamiar.

 • Prace rozwojowe to prace podejmowane w sposób metodyczny, oparte na wiedzy zdobytej w wyniku działalności badawczej i rozwojowej i doświadczeń praktycznych oraz wytwarzające dodatkową wiedzę, ukierunkowaną na wytworzenie nowych produktów lub procesów bądź na udoskonalenie istniejących produktów lub procesów.

​​

Badania i rozwój eksperymentalny (R&D) obejmują twórcze i systematyczne prace podejmowane w celu zwiększenia zasobów wiedzy - w tym wiedzy o ludzkości, kulturze i społeczeństwie - oraz opracowania nowych zastosowań dostępnej wiedzy.

Głównym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa, które chce prawidłowo skorzystać z ulgi B+R, jest przeprowadzenie wszechstronnej analizyokreślenie w wyczerpujący sposób osiągniętych nowatorskich umiejętności technicznych.


Techniczny know-how powstaje zarówno w dziale badawczo-rozwojowym, jak i w biurze projektowym, dziale opracowania metodologicznego, dziale jakości, oddziałach produkcyjnych…


Nasze doświadczenie pozwala odróżnić podstawowe projekty badawczo-rozwojowe, prawidłowo już identyfikowane przez przedsiębiorstwa, od pobocznych projektów badawczo-rozwojowych, bardzo często pomijanych, nie rozpoznanych.

Co można zaliczyć do tzw. "kosztów kwalifikowanych"?

 • wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, proporcjonalnie do ich czasu poświęconego na działalność badawczo-rozwojową,

 • wynagrodzenia i opłaty socjalne osób prowadzących działalność badawczo-rozwojową na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, proporcjonalnie do czasu poświęconego na działalność badawczo-rozwojową,

 • koszty zakupu materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością badawczo-rozwojową

 • koszty związane z zakupem specjalistycznego wyposażenia badawczo-rozwojowego,

 • koszty użytkowania (lub zakupu) sprzętu używanego wyłącznie do celów badawczo-rozwojowych (z wyłączeniem umów z podmiotami powiązanymi),

 • koszty nabycia ekspertyz, wiedzy specjalistycznej, usług doradczych lub innych tego typu usług, oraz wyników badań uzyskanych przez jednostki naukowe,

 • koszty uzyskania i utrzymania patentów, prawa ochrony wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego,

 • amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej (z wyłączeniem samochodów, budynków i odrębnych nieruchomości).

Nasze zaangażowanie

DZIESIĄTY WRZEŚNIA umożliwia swoim polskim klientom skorzystanie z 10-letniego doświadczenia w identyfikacji i określaniu wartości projektów badawczo-rozwojowych.

 

Nasza interwencja to:

 • Identyfikacja projektów badawczych;

 • Określenie wartości możliwego odliczenia podatkowego;

 • Opracowanie techniczne dokumentacji uzasadniającej i zawierającej wszelkie argumenty dotyczące starań o ulgę;

 • Badania bibliograficzne stanu wiedzy: tzw. "Etat de l'art" dotyczące projektów badawczych;

 • Ewentualne rozmowy z administracja;

 • Dostosowanie i / lub stworzenie narzędzi monitorowania;

 • Towarzyszenie wybranemu personelowi w celu zabezpieczenia kwalifikowalności projektów badawczych;

 • Optymalizacja poprzez projekcję średnioterminową.

Aby uzyskać analizę Waszej możliwości do skorzystania z ulgi na badania i rozwój, proponujemy skontaktować się z nami.

bottom of page